ອຸດສາຫະກໍາ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ໂດດເດັ່ນ

ບໍ່ວ່າເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ